You are not authenticated

תקנון האתר

עודכן בתאריך 3.02.2021

תודה שבחרת להשתמש באתר pollit

כללי
1
אתר pollit (להלן: "האתר") מופעל על ידי Pollit Here LTD בע"מ, ח.פ. 515681708, כתובת: הרב ריינס 44, תל אביב, ישראל (להלן "בעל האתר").
2
האתר משמש כפלטפורמה מקוונת המאפשרת ליחידים, חברות ובתי עסק לנהל בצורה עצמאית, מקיפה וחכמה ביצוע מחקרים וסקרים. המערכת כוללת פלטפורמה להבנייה של שאלון מחקר, הכנסה ידנית של שאלות המחקר או שימוש בשאלונים המוצעים במערכת, הגדרת מדגם, איסוף נתונים (באמצעות רשימות של המשתמש או שימוש בפאנל המשיבים (Panell4all) וכן צפיה בדשבורד המציג את תוצאות המחקר (להלן: "מערכת Pollit").
3
השימוש באתר כפוף לאמור להלן בתקנון האתר ולהוראות השימוש של המערכת (להלן ביחד "תנאי השימוש").
4
מטעמי נוחות בלבד, הניסוח בתנאי שימוש אלו הוא בלשון זכר.
5
השימוש באתר מעיד על הסכמתך למפורט בתנאי שימוש אלו.

במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים להלן, הינך נדרש שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף

6
השימוש באתר מותנה בכך שהנך תושב ישראל וגילך מעל גיל 18, בבעלותך כתובת דואר אלקטרוני תקפה וכן כי בבעלותך כרטיס אשראי תקף על שמך. יובהר, הגלישה באתר, ללא שימוש בתכונותיו היא ללא עלות.
7
תנאי השימוש באתר חלים על כל השירותים הכלולים בו, הן על השימוש בשירותים המוצעים והן על הגלישה באתר עצמו
8
מטרת תנאי השימוש היא להסדיר את היחסים בין בעל האתר לבין המשתמשים באתר, בין אם הם אדם פרטי, תאגיד או עוסק מורשה.
9
בעל האתר שומר את הזכות לעדכן ולערוך שינויים בתנאי שימוש אלו, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, כל שינוי בתנאי השימוש יחייב את הצדדים מיד עם הכנסתו לתוקף על ידי בעל האתר.
10
רק האמור בתנאי שימוש אלו יחייבו את בעל האתר. באם ישנה סתירה בין המצוין באתר לבין האמור בתנאי השימוש יחול האמור בתנאי השימוש בלבד.
11
.הצהרת הפרטיותעל מדיניות הפרטיות של האתר תוכל ללמוד בעמוד
12
בעל האתר רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את המראה של האתר, התכנים המופיעים בו, המחירים, המבצעים וההטבות המפורסמים בו או כל שינוי מתבקש אחר, ללא צורך בהודעה מראש.
13
מוסכם על המשתמש כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעל האתר או מי מטעמו בגין ביצועם של שינויים כאמור או תקלות אשר ינבעו מאותם שינויים.
14
בעל האתר אינו מנהל בעצמו, מציע לנהל או מספק שירותי ניהול לסקרים ו/או ניהול סקרים קיימים או עתידיים.
15
בעל האתר מעמיד למשתמשים את האתר כפלטפורמה לביצוע מחקרים וסקרים באופן עצמאי ומקוון ולפיכך אינו אחראי בכל אופן שהוא למידע ולאיכות ו/או לטיב המחקר ו/או הסקר המתבצעים על ידי המשתמש באמצעות האתר.
16
בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים מעת לעת, להתאים, להחליף, להשעות ו/או להסיר, ללא הודעה, כל מידע או שירות המצוי באתר או אשר מהווה חלק מן השירות.
17
בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לחסום את הגישה ו/או לערוך או להסיר כל חומר אשר לפי שיקול דעתו הסביר עלול להביא להפרת זכויות יוצרים, הזכות לפרטיות ו/או לפגיעה בכל זכות אחרת.
18
לצורך קיום פעולה זו, בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לפעול בכל דרך שימצא לנכון על מנת לבצע את האמור בסעיף זה וכן, שומר לעצמו את הזכות לשמור כל תיעוד נחוץ כדי להצליח ולקיים דרישה עתידית מאת גופי החקירה הממשלתיים ו/או מאת בית המשפט להצגת ראיות אלה.
19
בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילות האתר על מנת לבצע פעולות תחזוקה. במועדים המתאימים, תישלח הודעה למשתמשים הרשומים (להלן: "הודעה על ביצוע עבודות תחזוקה"). הודעה על ביצוע עבודות תחזוקה תישלח, לכל המאוחר, שלושה ימים (3) לפני תחילת ביצוע העבודות וככל שלביצוע עבודות התחזוקה ידרש זמן ארוך מהצפוי, תישלח הודעה מתאימה על כך.
20
באפשרותך לסיים את השימוש באתר ו/או למחוק את חשבונך, בכל עת שתרצה, באמצעות משלוח הודעת דוא"ל לכתובת [email protected]. המחיקה, סיום השימוש ייכנסו אל תוקפם שבעים ושתיים שעות (72) מרגע קבלת ההודעה על כך.
הרשמה
21
על מנת לעשות שימוש באתר, נדרשת הרשמה מוקדמת של המשתמש. ניתן להירשם על ידי השימוש בחשבון גוגל קיים או על ידי שימוש בחשבון פייסבוק קיים או על ידי יצירת חשבון משתמש ייעודי באתר. במסגרת יצירת חשבון ייעודי באתר, יתבקש המשתמש ליצור לעצמו סיסמה אישית לשימוש במערכת ולמסור כתובת דואר אלקטרוני תקפה.
22
ההרשמה למערכת אינה כרוכה בתשלום. אולם, השימוש בחלק ממסלולי האתר כרוכים בתשלום.
23
בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן ו/או לשנות את המסלולים המוצעים ו/או את מחיריהם ו/או את תנאיהם, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
24
משתמש אשר השלים את תהליך ההרשמה לאתר, יקרא לצורך תנאי שימוש אלה "משתמש רשום". עם השלמת תהליך הרישום, תישלח הודעת אישור לתיבת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש בעת ההרשמה. הסיסמה האישית תשמש אמצעי אבטחה נוסף בכל כניסה לאתר.
25
על ידי הרישום מצהיר משתמש רשום כי ידוע לו שבעל האתר יבקש, מעת לעת, פרטים נוספים, ככל ויעלה צורך לכך.
26
הנתונים אשר ימסרו על ידי המשתמשים הרשומים יישמרו במאגר המידע של בעל האתר, אשר ינוהל על פי כל הדרישות החוקיות של חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א– 1981 (להלן "מאגר המידע"(.
27
בעל האתר יהא רשאי לעשות שימוש בנתוני מאגר המידע, בין היתר, לצורך דיוור של מידע ותכנים שיווקיים, אל משתמשים רשומים אשר אישרו מראש קבלת תכנים, בין היתר באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות הודעות טקסט (SMS).
28
משתמש רשום רשאי, בכל עת, לפנות אל בעל האתר בכתב ולבקש כי יפסיק לשלוח אליו את העדכונים והחומר השיווקי וכן, לבקש להסיר את פרטיו ממאגר המידע. במקרה של הסרת פרטי המשתמש ממאגר המידע לא יוכל המשתמש לעשות שימוש בכל או בחלק מהשירותים הניתנים באתר.
29
בעת כניסתו לאתר יתבקש המשתמש להזין את פרטי חשבונו בגוגל או בפייסבוק או את כתובת הדואר האלקטרונית אותה מסר בהליך ההרשמה וכן את הסיסמה האישית שבחר. המשתמש הרשום יוכל לשנות את הסיסמה בכל עת ("פרטי משתמש רשום").
30
שמירת פרטי המשתמש הרשום חסויים ואי העברתם או גילויים לכל גורם אחר היא באחריותו הבלעדית של המשתמש הרשום.
31
"אישור משתמש מורשה" – משמעו, הרשאה שנתן משתמש רשום ספציפי לאדם ספציפי אחר, בהליך אקטיבי, לצפייה ו/או שינוי ו/או ביצוע פעולות במידע הקיים תחת חשבון המשתמש הרשום הספציפי, כולו או מקצתו (להלן: "משתמש מורשה").
32
על מנת לייעל ולנהל את הקמפיינים, יכול משתמש רשום לאשר משתמש מורשה. אין הגבלה לכמות המשתמשים המורשים אשר משתמש רשום יכול לאשר.
33
אישור משתמש מורשה נעשה על ידי המשתמש הרשום ובאחריותו הבלעדית של המשתמש הרשום.
34
כל פעולה אשר תיעשה באתר ו/או במידע אשר נמצא באתר ו/או על ידי שימוש במידע אשר נמצא באתר, על ידי המשתמש המורשה תחייב את המשתמש הרשום כאילו נעשתה על ידי המשתמש הרשום.
35
בעל האתר יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לסרב ו/או לבטל רישום של משתמש במקרים הבאים:
35.1
המשתמש הפר את תנאי השימוש לאתר.
35.2
המשתמש מסר במועד ההרשמה פרטים כוזבים.
35.3
בכל מקרה אחר אותו יראה בעל האתר לנכון.
36
מסירת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה על החוק. בעל האתר יהא רשאי לנקוט בכל הצעדים החוקיים העומדים לרשותו כנגד משתמש המוסר פרטים כוזבים, לרבות פנייה לערכאות בגין נזקים, ישירים או עקיפים, שיגרמו לבעל האתר ו/או למי מטעמו.
37
בנוסף לכל האמור להלן, בעשותך שימוש באתר הנך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:
37.1
הטענה ו/או שליחה ו/או שידור של כל חומר שקרי ו/או מטעה ו/או שנועד להערים על אדם ו/או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין.
37.2
הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש בעל האתר.
37.3
הפצת "דואר זבל" (spam) לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.
37.4
שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.
37.5
פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או בכל זכות אחרת המצויה באתר זה.
37.6
הצבת האתר, או חלק ממנו, בתוך מסגרת (frame) או כחלק (mirror) מאתר אחר, ללא הסכמה בכתב ומראש של בעל האתר.
37.7
שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע ו/או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר ולאתר מידע באתר ו/או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.
37.8
הפרעה בכל דרך אחרת ו/או קטיעה של האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) ו/או הפרה באופן כזה או אחר של הדרישות והפרוצדורות של האתר.
37.9
שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר ו/או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.
37.10
איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן מכירה, הפצה ו/או כל שימוש כלכלי במידע באתר ו/או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.
37.11
שליחת מסרים לנמענים, בכל דרך שהיא, אשר לא התקבל מהם אישור כדין לקבלת המסרים מהשולח.
37.12
האתר והשירות מכוונים באופן בלעדי לכניסת משתמשים לאתר מתוך תחומי מדינת ישראל. בעל האתר לא מציג כל מצג לפיו השירותים זמינים או מתאימים לשימוש, בכל אופן, מחוץ לתחומי ישראל. במידה ותבחר להיכנס לאתר ו/או להשתמש בשירותים המוצעים באתר מאתרים שמחוץ לתחומי ישראל, הינך עושה זאת מיוזמתך ותהיה אחראי לכל ההשלכות ולעמידה בכל הדינים החלים.
רכישת שירותים מהמערכת
38
השימוש במגוון השירותים המוצעים באתר הוא בתשלום. מידע על השירותים והמסלולים הקיימים ניתן למצוא בהוראות השימוש במערכת וכן בעמודי האתר
39
לפני כל שימוש הכרוך בתשלום, תקבל הודעה אודות החיוב אותה תידרש לאשר כתנאי להמשך ביצוע התהליך.
40
התשלום מבוצע בכרטיס אשראי על ידי העברת המשתמש אל אתר חברת הסליקה או בכל אמצעי תשלום אחר שיוצע על ידי האתר במועד התשלום ובעמוד התשלום.
41
לא תישלח חשבונית פיזית - חשבונית תישלח באופן אלקטרוני לכתובת המייל שתימסר בעת הליך התשלום.
42
לאחר התשלום לחברת הסליקה, מעבירה חברת הסליקה לבעל האתר אישור על ביצוע התשלום. אישור זה ניתן באמצעות טוקן (אסימון) והוא עומד בכללי האבטחה המחמירים שנקבעו בחוק.
43
יודגש – הטוקן המתקבל אינו מכיל כל מידע אודות פרטי האשראי של המשתמש הרשום. בעל האתר אינו מחזיק ו/או מקבל ו/או שומר את פרטי אמצעי התשלום.
תנאי ביטול
44
בהתאם לדין, תשלום שאושר לא יוחזר. עם זאת, משתמש רשום יוכל לפנות לשירות הלקוחות של בעל האתר על-מנת שיבחן את העניין לגופו. בעל האתר אינו מתחייב להשיב תשלומים אלה, הואיל ובהתאם לדין, המוצר המוצע הוא עצם פתיחת היכולת לעשות שימוש במערכת ולא שימוש שנעשה בפועל ו/או כל שירות אחר.
45
מבלי לפגוע באמור לעיל, לכל משתמש יש אפשרות לעצור את המשכו של מחקר ו/או סקר שביצע באמצעות האתר. עצירה כאמור דינה כשימוש מלא לעניין התשלום ולא ינתן החזר חלקי או מלא בגין פעולה זו.
פרסומות
46
בעל האתר עשוי להציב פרסומות במקומות שונים באתר. מקומות אלו עשויים להשתנות מעת לעת.
47
לא ייעשה שימוש באף פרט מידע אישי במהלך השימוש בפרסומות מטעם בעל האתר. אך מפרסם צד שלישי או שותף עסקי של בעל האתר יוכל לשתול "עוגייה / קוקית" (cookie) ייחודית בדפדפן שלך. עוגיה זו לא תאסוף אודותיך מידע אישי ולא תהיה מקושרת לכל מידע אישי אודותיך. במידה ותהיה מעוניין במידע נוסף בנוגע לנוהג זה ולהיות מודע לאפשרויות העומדות בפניך בנוגע לאופן השימוש של בעל האתר במידע זה, אנא פנה למדיניות הפרטיות של האתר.
התחייבויות המשתמש הרשום
48
המשתמש הרשום מצהיר כי ידוע לו שהאחריות לבצע גיבוי של כל המידע ו/או הנתונים אשר התקבלו כתוצאה מהשימוש באתר היא על אחריותו בלבד. מתוך רצון לשמור על פרטיות המשתמשים ועל תוצרי שימושיהם באתר, בעל האתר אינו מבצע כל פעולה מערכתית ייעודית לשם שמירה וגיבוי המידע.
49
המשמש הרשום מצהיר כי ידוע לו שתכונות רבות המוצעות באתר נשענות, נסמכות ומבוצעות על ידי גורמים שלישיים, אשר לבעל האתר אין כל שליטה עליהן. תכונות אלה כוללות, בין היתר, שליחת מסרונים, התחברות לפאנל, סליקה ושמירת מידע ונתונים על גבי שרתי ענן. המשתמש יודע ומצהיר כי בעל האתר אינו אחראי לפעולתם התקינה ו/או לכל תקלה ו/או הפסקה של שירותים אלה כתוצאה מפעילות צדדים שלישיים אלה ואינו נושא בכל נזק הנובע כתוצאה מכך.
50
המשתמש הרשום מצהיר כי ידוע לו כי כל פעולה של משתמש מאושר תיחשב כנעשית על ידי המשתמש הרשום ותחייבו לכל דבר ועניין.
51
תנאי השימוש ומדיניות השירות של המחקרים והסקרים ושל החברות או בתי העסק שבעבורם נערכים סקרים ו/או מחקרים אלה נקבעים על-ידם. האחריות בכל הנוגע לעריכתם ופרסומם תהיה של המשתמשים ובעלי העסקים אשר עבורם זה בוצע.
52
המשתמש מצהיר כי כל המידע שימסור באתר זה הינו נכון, שלם ומדויק וכי יודיע לבעל האתר ללא דיחוי בנוגע לשינויים כלשהם שחלו במידע כאמור, בין היתר על ידי עדכון של הפרטים במסך ההגדרות המשתמש שלך.
53
המשתמש מצהיר ויודע כי שליחת מסרים לנמענים על ידי המערכת – באופן החוקי והמותר על פי דין - היא באחריותו בלבד.
54
מבלי לפגוע מההתחייבויות לעיל, המשתמש הרשום מתחייב שלא להשתמש או להתיר לאחר להשתמש בשירות או באתר:
54.1
על מנת לשלוח או לקבל כל חומר אשר אינו מנומס או שאינו בטעם טוב;
54.2
על מנת לשלוח או לקבל כל חומר אשר הינו פוגעני לחלוטין, בעל אופי מגונה, גס או מאיים, אשר מהווה חילול הקודש, השמצה של אדם כלשהו, הפצת לשון הרע, אשר מהווה הימורים בלתי חוקיים כמשמעותם בחוק, פורנוגרפיה בכל צורה שהיא, ביזיון של בית המשפט, הפרת חובת סודיות כלשהי, פגיעה בזכויות יוצרים, זכויות אישיות, ציבוריות או פרטיות ו/או בכל זכות אחרת של צד שלישי;
54.3
על מנת לגרום למטרד, אי נוחות או חרדה שלא לצורך;
54.4
על מנת ליירט או לנסות וליירט כל תקשורת המשודרת באמצעים של מערכות טלקומוניקציה;
54.5
לשם מטרות אחרות מאלה שלשמן הן תוכננו או שהתכוונו שייעשה בהן שימוש;
54.6
לצורך מטרה כלשהי הכוללת תרמית;
54.7
לשם צרכים שאינם עומדים בקנה אחד עם הנוהגים המקובלים באינטרנט ועם הנוהגים של רשתות מחוברות כלשהן; או
54.8
בכל אופן המיועד לעורר שנאה כנגד כל קבוצת מיעוט אתנית, דתית או אחרת או שמיועד בכל דרך אחרת להשפיע באופן פוגעני על כל אדם, קבוצה או ישות.
54.9
השימושים הבאים – באתר ובשירותי האתר - אסורים באופן מפורש והינך מתחייב שלא לבצע (או להתיר לאחר לבצע):
54.10
אספקת מידע כוזב, לרבות שמות, כתובות ופרטי יצירת קשר ושימוש המגיע לכדי תרמית במספרי כרטיסי אשראי או חיוב;
54.11
ניסיון להערים על מערכת האבטחה או על הרשת של בעל האתר, לרבות גישה למידע שלא נועד עבורך, התחברות לשרת או לחשבון שאינך מורשה באופן מפורש להיכנס אליו, או ניסוי של מערכת האבטחה של רשתות אחרות (כגון הרצת פתחות [port scan]).
54.12
גישה או ביצוע פעולה באתר אשר עלולה לגרום להטלת עומס רב, בלתי סביר ו/או בלתי פרופורציונאלי, על התשתית של בעל האתר;
54.13
ביצוע כל שיטה של ניטור רשתי, אשר יירט מידע אשר לא נועד עבורך;
54.14
משלוח של הודעת דוא"ל מבלי שהוזמנת לעשות כן, לרבות משלוח של "דואר זבל" או חומר פרסומי אחר לאנשים אשר לא ביקשו באופן ספציפי משלוח של חומר שכזה. חל עליך איסור מפורש לשלוח הודעות דוא"ל ברשימת תפוצה המונית מבלי שהתבקשת לעשות כן, זאת לרבות משלוח הודעות דוא"ל ברשימת תפוצה המונית של חומר מסחרי פרסומי, קידום מכירות, או של הודעות אינפורמטיביות ומנשרים פוליטיים או דתיים. חומר מעין זה יכול להישלח רק לאנשים אשר ביקשו זאת באופן מפורש. במידה ונמען מבקש להפסיק לקבל הודעות דוא"ל בעל אופי מעין זה, לא תוכל יותר לשלוח לאותו אדם כל הודעת דוא"ל נוספת;
54.15
ליצור או להעביר הלאה "מכתבי שרשרת" או "מזימות פירמידה", מכל סוג, בין אם הנמען מעוניין בקבלת דיוור מעין זה ובין אם לאו;
54.16
משלוח של דוא"ל זדוני, לרבות הצפת משתמש ו/או האתר בהודעות דוא"ל גדולות מאוד או בכמויות גדולות;
54.17
שימוש באתר (בכל שימושיות רלבנטית ובהגדרה הרחבה ביותר המתאפשרת בחוק) באופן אשר יגרום להפרת זכויותיו של כל גורם שלישי אחר, בין אם פרטיו הגיעו לידך דרך אתר זה ובין אם לאו.
54.18
לבנות, בכל דרך ו/או צורה שהיא, רשימת לקוחות, מתוך רשימת המשיבים שסופקה למשתמש על ידי המערכת ו/או בעל האתר ו/או מי מטעמו.
54.19
חל איסור מפורש לבצע באמצעות המערכת צבירת לידים. סעיף זה יפורש בהרחבה המירבית המותרת בחוק.
54.20
משלוח בקשה פנייה, כלשהי, למשיב אשר משתתף בסקר, ובפרט משלוח בקשה לקבלת פרטיו ו/או משלוח מסרים שיווקיים. יודגש, הוראה זו לא תחול על משתמש אשר מבצע סקר ו/או מחקר על רשימות משיבים אשר ייבא אל המערכת באופן עצמאי ואשר היא מהווה קניינו של המשתמש.
חובות המשתמש הרשום בכל הנוגע למאגרי מידע
55
המערכת מאפשרת הטענת מידע אליה וביצוע פעולות ניתוח על מידע זה.
56
מידע הוא משאב אשר משטרים שונים בעולם (ובכללם ישראל) קבעו כללים נוקשים בכל הנוגע להשגתו, רישומו, ניהולו ושמירתו. בעצם עשותך שימוש במערכת הנך מתחייב ומצהיר בזאת כי:
56.1
כל מידע שיוטען אל מערכת האתר הושג באופן חוקי ואינו מפר זכויות של כל צד שלישי.
56.2
כל מידע שיוטען אל מערכת האתר עומד בכל הכללים הנדרשים על פי כל דין – בין בישראל ובין בדינים החלים אליך מחוץ לישראל – ובכלל זה, חובות הרישום של מאגר המידע, חובות אבטחת המידע החלות על המידע, חובות בקשר עם נשואי מאגר המידע כזכות עיון ותיקון וכן הלאה כיוצא באלה.
56.3
היה האתר ו/או מי מטעמו יקבלו דרישה מגורם כלשהו והדרישה מקורה במידע אשר הוטען על ידי משתמש רשום אל האתר ו/או באי הקיום של חובה מהחובות הקשורות במידע ובין היתר, בהשגתו, בניהולו ובאבטחתו, מייד עם קבלת הדרישה הראשונה מאת האתר ו/או מי מטעמו, תשפה את האתר ו/או מי מטעמו בכל הוצאה שהוציא בקשר עם קבלת הדרישה האמורה או לחילופין, תקבל על עצמך, בכתב, את ניהול ההליך במלואו ותפתור את הנושא אל מול הגורם הדורש, ללא שהאתר ו/או מי מטעמו יידרשו לכל הוצאה של ממון ו/או משאבים.
פרטיות
57
בעל האתר עושה מאמץ סביר על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים הרשומים באתר, על התכנים והמידע המועברים על ידי המשתמשים בזמן השימוש באתר ובשירותים וכן, על מידע שנאסף על אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר ("מידע על המשתמש"). בעל האתר לא יעביר פרטים אלו לגורמים אחרים, למעט במקרים בהם ביצע המשתמש פעולות לא חוקיות באתר ו/או שנעשה ניסיון לביצוע פעולות שכאלה ו/או במקרים בהם הפר המשתמש את תנאי שימוש אלו ו/או במקרים בו התקבל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטי המשתמש ו/או בכל מחלוקת, טענה, תביעה ו/או כל הליך אחר שיתקיים בין משתמש לבעל האתר.
58
בעל האתר עושה מאמץ סביר לאבטח את המידע המכיל פרטי המשתמשים הרשומים, באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותו. יחד עם זאת, בעל האתר אינו יכול להבטיח חוסן מוחלט מפני חדירה של גורמים שלישיים למידע האגור בחשבונות בעל האתר - חשבונות המצויים על שרתי מידע בענן של ספקי אחסון חיצוניים ו/או על גבי מחשבי בעל האתר. במקרה כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי בעל האתר.
59
בכפוף לקבלת הסכמת המשתמש הרשום, בעת הרישום, שומר לעצמו בעל האתר את הזכות לפנות אל המשתמש הרשום באמצעים אשר נמסרו על ידו בדבר מבצעים, פרסומות מגופים מסחריים וכן עדכונים ושינויים שהתבצעו באתר, לרבות בתנאי השימוש שלו.
60
בעל האתר יוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש הרשום לצורך ביצוע ניתוח מידע סטטיסטי והצגת תוצאת ניתוח המידע הסטטיסטי ו/או מסירת תוצאות ניתוח המידע הסטטיסטי, ללא אזכור פרטיו האישיים של המשתמש, לגורמים אחרים.
61
בעל האתר אינו נושא בכל אחריות בגין שימוש במידע המתקבל שלא באמצעותו אלא באמצעות צדדים שלישיים לרבות גופים מסחריים, אשר אינם בשליטת בעל האתר. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ואת תנאי השימוש של אותו גוף שלישי.
קניין רוחני
62
בעל האתר הינו בעל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים באתר ובתכנים הכלולים בו. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את העיצוב הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיבי האתר, התמונות והטקסטים המופיעים באתר ושם האתר.
63
אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהאתר ו/או מהתכנים המופיעים בו ו/או השירותים המופיעים בו, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של בעל האתר.
64
הנך מתחייב ומצהיר כי הנך בעל מלוא זכויות היוצרים והזכויות המוסריות בתכנים אשר מועלים על ידך לאתר וכי אין בפרסום התכנים על ידך משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007 ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ"ה- 1965 ו/או כל חוק אחר.
65
בעצם הרשמתך לאתר, כאמור בתקנון זה, הינך מקנה לבעל האתר רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל התכנים שאתה מעלה לאתר ובכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתו הבלעדי של בעל האתר, באתר, בדברי דפוס, באמצעי תקשורת דיגיטליים, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה כלפי בעל האתר בקשר עם השימוש בתכנים אשר הועלו לאתר על ידך כאמור לעיל.
66
בעצם ההרשמה לאתר ובעצם השימוש בתכונותיו, הינך מרשה לבעל האתר ו/או למי מטעמו לעשות שימוש עתידי לצרכים סטטיסטיים בתוצרי הסקרים ו/או המחקרים. הרשאה זו תתפרש בצורה הרחבה ביותר הניתנת בחוק.
67
פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו בעל האתר הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם.
68
רשימת משיבי הסקרים וכל משיב פרטי הכלול בה מהווים את קניינה הרוחני של החברה ואת סודותיה המסחריים. אשר על כן, החברה עושה ותעשה כל פעולה אשר תפקידה לשמור על רשימות אלה - בכללותן וביחס לכל פרט בהן - אנונימיות ונעולות בפני המשתמש. בין יתר הפעולות הנעשות ו/או המיועדות לעשייה הן יצירתם והטמעתם של אמות מידה ומדדים – אד הוק ו/או רציפים ולאורך זמן – ייצור והטמעה של נהלי עבודה ומדידה שונים וכן, כל שימוש סטטיסטי נחוץ לשם כך. סעיף זה מהווה סעיף בסיסי ויסודי בהסכם בינך לבין בעל האתר. במידה ואינך מסכים עם סעיף זה הינך נדרש להפסיק כל שימוש נוסף באתר.
69
בעל האתר יהיה רשאי להוסיף לכל מסמך אשר נשלח באמצעות מערכת האתר כיתוב (להלן: "קרדיט"). הקרדיט יכלול את שם החברה וסימנה המסחרי, אליהם יוצמד קישור לאתר החברה. תוכן הקרדיט ועיצובו יהא לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
פנייה לבעל האתר
70
על האתר אינו מנטר את פעילות המשתמשים באמצעות מערכת האתר בכלל ואת התכנים שהם מעלים בפרט. על כן, לבעל האתר אין כל ידיעה באשר למחקרים ולשאלונים הנבנים ו/או המופצים באמצעות מערכת האתר. בכל פגיעה שנובעת משימוש במערכת ובכל בקשה להסרת פגיעה זו, אנא פנה אל בעל האתר ונושא ייבדק ויטופל בהקדם האפשרי. פניות ניתן לעשות באמצעות טופס יצירת קשר מקוון לפנייה באתר או אל כתובת הדואר האלקטרוני: [email protected].
71
בעל האתר יעשה מאמץ סביר על מנת לתקן כל ליקוי, טעות ו/או השמטה, מוקדם ככל האפשר ובתוך פרק זמן סביר, לאחר שייוודע לו אודותיהם. יחד עם זאת, בעל האתר אינו ערב לכך כי השירות או האתר יהיו חפים מליקויים.
72
בעל האתר עושה מאמצים רבים על מנת שהמידע באתר יהא נכון, מדויק ולא פוגעני. תקנון שימוש זה והאמור בו מיועדים אף הם למען מטרה זו.
73
כל אדם הסבור כי זכותו נפגעה מכל מידע או תוכן המפורסם באתר ו/או המפורסם בכל הקשר אחר הקשור באתר וכן, כל אדם הסבור כי כל מידע או כל תוכן שהתפרסם באתר ו/או בכל הקשר אחר הקשור באתר הינו שגוי ו/או לא מדויק ו/או לא שלם (להלן: "המידע הבעייתי"), יוכל לפנות אל בעל האתר ולהביא את העניין בפניו. פנייה בעניין מידע בעייתי ניתן לעשות באמצעות טופס יצירת קשר מקוון לפנייה באתר או אל כתובת הדואר האלקטרוני: [email protected]. יש לציין את המקום בו מצוי המידע הפוגע, את פירוט מהות הפגיעה וכתובת דואר אלקטרוני ליצירת קשר עם הפונה (להלן: "הודעה על מידע בעייתי").
74
בעל האתר מתחייב לפעול ולטפל בכל הודעה על מידע בעייתי בהקדם האפשרי ובהתאם לחוקי מדינת ישראל. אולם, אין בכך כדי להבטיח כי לאחר בדיקת הנושא תתקבל בקשתו של שולח ההודעה על המידע הבעייתי.
אחריות
75
פעולות המשתמש במערכת הן על אחריותו האישית והמקצועית בלבד. אין לבעל האתר כל אחריות בגין הסקרים ו/או המחקרים הנעשים באמצעות המערכת. ניתן לפנות אל בעל האתר ו/או אל מי מטעמו בבקשה לסיוע מקצועי (לדוג' ניסוח שאלת מחקר). יובהר, אין בכל סיוע שיינתן משום העברת חובה ו/או אחריות כלשהן מהמשתמש אל בעל האתר, מקום שאחריות זו רבצה על המשתמש. בפנייה לקבלת סיוע מקצועי מצהיר המשתמש כי הוא האחרי הבלעדי לשימוש במערכתת.
76
מטבע הדברים, בעל האתר ו/או מי מטעמו אינו יודע, צריך לדעת או אף יכול לדעת, האם נושא של סקר מסוים מעמיד משיב כלשהו בניגוד עניינים – לא במועד הרישום ולא על ידי קבלת כלל ענייניהם השוטפים אשר מהם ניתן ללמוד על ניגוד עניינים כזה או אחר בכל רגע נתון. על כן, כל שליחה של חומרים אל מחוץ למערכת נעשית על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בעל האתר ו/או מי מטעמו לא ישאו בכל אחריות לפרסומים מפרים שיפורסמו על ידי המשתמש. היה ופעילות המשתמש היא פעילות במידע או נושאים רגישים, אנא צור עימנו קשר ונשמח לסייע בכל שנוכל על מנת לגדר ככל הניתן את הסיכונים המובנים בכך.

למען הסר ספק, בעצם השימוש במערכת, הנך פוטר את בעל האתר ו/או כל מי מטעמו, באופן מפורש והרחב ביותר המותר בדין, מבדיקה של איזשהו תוכן המיועד לשליחה, ובכלל זה את מקורו או את האישורים הנדרשים לשם שליחתו אל צדדים שלישיים

77
השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (as is) ובעצם הסכמתך להשתמש בשירותים המוצעים באתר הנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעל האתר בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.
78
בעל האתר אינו מנהל, מקדם, משווק, מוכר ו/או מספק את המוצרים ו/או השירותים הקשורים במי מסקרים או המחקרים המנוהלים באמצעות האתר ולפיכך אינו אחראי למי מהם. כמו כן, בעל האתר אינו אחראי לטיב הסקרים והמחקרים האמורים, לרבות איכותם ו/או כל נזק הנובע מהם ו/או הקשור בהם.
79
לבעל האתר אין כל שליטה על השימוש הנעשה במידע שנאגר במערכת על ידי המשתמשים וכן, אין לו שליטה על האיכות ו/או התקינות ו/או הזמינות של השירות המוצע ו/או הניתן בפועל על ידי המשתמשים. בעל האתר אינו בודק את המידע קודם לפרסומו על ידי המשתמשים ואינו בודק את המשתמשים בטרם יאושר להם להשתמש באתר. בעל האתר לא ישא בכל אחריות לתוכן כאמור ו/או לכל נזק אשר ייגרם כתוצאה מכך.
80
לבעל האתר אין כל שליטה על קביעת הגדרות המערכת על ידי המשתמשים ועל השימוש בפועל אשר המשתמשים עושים במערכת ו/או במידע אשר נאגר במערכת. בעל האתר לא ישא בכל אחריות לאבדן מידע ו/או נתונים ו/או לכל נזק אשר ייגרם כתוצאה מכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור, בעל האתר לא ישא באחריות לנזק אשר ייגרם כתוצאה מתקלה במערכת ו/או משימוש לא נכון ו/או רשלני במערכת ו/או כתוצאה משילוב מערכות אחרות ביחד עם המערכת על ידי המשתמש. כמו כן, בעל האתר לא ישא בכל אחריות לאבדן מידע ו/או לכל סוג של נזק אשר נגרמו כתוצאה מתקלה במערכת ו/או בגין כל אבדן ו/או נזק שנגרמו כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או כל צד שלישי.
81
כאמור לעיל, בעל האתר ו/או מי מטעמו לא ישא בכל אחריות בגין כל אבדן מידע ו/או נתונים אשר אוחסנו בעת השימוש במערכת.
82
בעל האתר אינו אחראי ולא ישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או לזמינות השירותים הנמצאים באתר ו/או באתרים מקושרים (לרבות בנוגע לתכנים הנמסרים לפרסום) ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר.
83
כמו כן בעל האתר אינו אחראי ולא ישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש, לרכושו, או לכל צד שלישי, בשל שימוש בתכנים אלו (לרבות על ידי קטינים וכתוצאה מנגיפי מחשב) ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר (Download) ו/או בשל חדירה בלתי חוקית ושימוש או שיבוש התכנים על ידי צדדים שלישיים.
84
היה ובעל האתר ו/או מי מטעמו ניסו (או ינסו), מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על בעל האתר ו/או מי מטעמו בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם.
85
דבר בתנאי השימוש אלו לא יתפרש, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על בעל האתר ו/או על מי מטעמו בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.
86
בעל האתר יעשה מאמץ סביר כדי לאפשר גישה ללא הפרעה לשירות ולאתר לאורך שעות הפעילות. עם זאת ייתכן והגישה לשירות ולאתר תושהה, תוגבל או תיפסק בכל עת על מנת לאפשר תיקונים, תחזוקה או הכנסתם לשימוש של כלים או שירותים חדשים. בעל האתר לא ישא בכל אחריות להפרעות או לחוסר יכולת גישה לאתר. יחד עם זאת, בעל האתר יעשה כל מאמץ סביר כדי להשיב את הנגישות לאתר בהקדם האפשרי.
87
באתר ייתכן ויופיעו קישורים (LINKS) לאתרי אינטרנט. בעל האתר לא יהיה אחראי לתכנים המופיעים באותם אתרים מקושרים ולא ישא באחריות כלשהיא לכל נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם למשתמש כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על כך. בעל האתר אינו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל.
88
השירות והשימוש באתר לא כולל את אספקתו של מחשב או של כל ציוד הכרחי אחר הנדרש לשם הגישה לאתר או לשירות. בעל האתר לא יהיה אחראי לכל עלויות הקשורות בטלפון, עלויות טלקומוניקציה ו/או לעלויות אחרות אשר ייתכן ויושתו על המשתמש.
89
מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בעל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק אשר עלול להיגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר.
90
בעל האתר לא ישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע על ידי המשתמשים באתר ו/או פעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באמצעות המתחזים להיות משתמשים רשומים של האתר. בכל מקרה, בעל האתר לא ישא באחריות כלשהי לפעולות אשר התבצעו באמצעות גורמים אשר אינם בשליטתו המלאה.
91
היה ויקבע כי על אף האמור לעיל יקבע כי בעל האתר אחראי באופן כלשהו כלפי המשתמש ו/או כל צד שלישי אחר, הרי שהוא לא יהיה אחראי לכל נזק עקיף שיגרם ובכל מקרה, אחריותו לא תעלה על שווי עלות השירות ו/או המוצר, למשתמש בלבד, באותו מקרה.
שיפוי
92
מבלי לגרוע בכל האמור לעיל ולהלן, המשתמש מתחייב לשפות את בעל האתר, מנהליו, עובדיו ו/או מי מטעמו בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לו עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הפרת החוק ו/או התגוננות בפני תביעה ו/או הגשת תביעה ו/או כל דרישה שתועלה על ידי צד שלישי, לרבות עלות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט. סעיף זה בא להרחיב על כל האמור בתקנון זה.
דין ומקום שיפוט
93
הדין החל על כל הפעולות באתר הוא הדין של מדינת ישראל בלבד ובכל מקרה של מחלוקת ביחס לקיום הוראותיו של הסכם זה, תהיה לבתי המשפט במחוז מרכז הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.