You are not authenticated

מדיניות פרטיות

מועד עדכון אחרון 3.02.2021

מטעמי נוחות בלבד, הניסוח במסמך זה הוא בלשון זכר.

חברת pollit בע"מ (להלן "בעל האתר") מנהלת ומפעילה את אתר בו הינך נמצא. אתר האינטרנט pollit.co.il (להלן "האתר") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר. מסמך זה כולל את מדיניות בעל האתר ביחס להגנת הפרטיות באתר ובעל האתר מתחייב כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת מדיניות הפרטיות המפורטת במסמך זה היא להסביר מהם נוהגי בעל האתר ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וכיצד משתמש בעל האתר במידע הנמסר לו על-ידי המשתמשים באתר, או הנאסף על-ידו בעת השימוש באתר.

בעל האתר משקיע מאמצים רבים על מנת לשמור על פרטיותך. מדיניות הפרטיות של האתר עומדת בסטנדרטים הגבוהים ביותר ובקנה אחד עם הנחיות משרד הייצוא האמריקאי, דרישות החוק הישראלי והדירקטיבה האירופית.

כללי

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע אודותיך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי – סיסמה מוצפנת, כתובת דואר אלקטרוני - זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, בתהליך הרישום לאתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך - זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, אתר האינטרנט שהפנה אותך אל האתר, סוג החומרה וסוג התוכנה בה אתה עושה שימוש, רזולוציית המסך שלך, כמות הפעמים שצפית בפריט כלשהו באתר, העמודים שבהם צפית באתר, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.

רישום לשירותים

במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע - ככתובת הדואר האלקטרוני שלך וסיסמה. השדות אשר חובה למלאם יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לאתר ולעשות שימוש בשירותים הטעונים רישום.

הואיל ובעל האתר יבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות.

המידע הנאגר

הנתונים הנאספים יישמרו בשרתים מאובטחים של אחת מספקיות שירות האחסון בענן הגדולות, בחשבון על שם בעל האתר. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים המוצעים באתר.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

  • לאפשר שימוש בשירותים שונים באתר.
  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
  • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
  • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר - לרבות פרסום מידע ותכנים.
  • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך המידע שישמש את בעל האתר יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

ייתכן ומדי פעם, בעל האתר יהיה מעוניין לשלוח אליך, בדואר אלקטרוני, מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת לכך את הסכמתך המפורשת ובכל עת תוכל לחזור מהסכמתך ולחדול מלקבל אותו. בעל האתר לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, הוא רשאי להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

בעל האתר לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

  • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין בעל האתר שתחייב חשיפת פרטיך;
  • אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין;
  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
  • אם בעל האתר ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שיתמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies

האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies). השימוש בעוגיות נעשה לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies). השימוש בעוגיות נעשה לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

באתר מתבצע איסוף נתונים לצרכים סטטיסטיים אשר עובר לצדדים שלישיים העוסקים בתחום.

בעל האתר נעזר בחברות שונות המספקות ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. חברות אלה אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא לא מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה. מיותר לציין כי במקרה של שינוי בתנאי המדיניות של האתר תפורסם הודעה מתאימה בעמוד הראשי של האתר.

פרסומות של צדדים שלישיים

ייתכן ובעל האתר יתיר לצדדים שלישיים לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן תיצפה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה- Cookies הללו מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהן הציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של האתר.

אבטחת מידע

בעל האתר מיישם באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע ((SSL. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, בעל האתר לא מתחייב ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

כפי שצוין לעיל, המידע והנתונים נשמרים אצל ספקיות שירותי אחסון גדולות ומוכרות, תחת חשבון על שם בעל האתר. לספקיות אחסון אלה נהלי אבטחת מידע מחמירים, אולם אף באלה אין כדי להבטיח באופן מוחלט כי לא תהיה גישה לא מורשית למידע המאוחסן על שרתי ענן אלה.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

על פי חוק הגנת הפרטיות, הנתונים אשר נאספו עליך אינם מחייבים את בעל האתר לרשום מאגר מידע והזכות לעיון ותיקון המידע אינה חלה על בעל האתר. יחד עם זאת, בעל האתר יעשה מאמץ סביר על מנת להביא לשלמות המידע הקיים בידיו.

פנייה כזאת יש להפנות אל קצין הפרטיות של האתר, בכתובת הדוא"ל: [email protected].

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. גם פנייה בנושא זה יש לשלוח לכתובת המצוינת לעיל.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

יצירת קשר

אם אתה מרגיש שפרטיותך נפגעה, אתה תמיד יכול צור קשר עם קצין הפרטיות שלנו, בדואר אלקטרוני או על ידי טופס 'צור קשר' והגש תלונה. כתובת הדואר האלקטרוני של קצין הפרטיות היא: [email protected].